سرپرستی استان یزد (دخترانه) دبیرستان دخترانه ریحانه النبی (س) (متوسطه دوره دوم) دبیرستان دخترانه ریحانه النبی (س) (متوسطه دوره اول) پیش دبستان و دبستان دخترانه ریحانه النبی (س) سرپرستی استان یزد (دخترانه) پیش دبستان و دبستان دخترانه ریحانه النبی (س) دبیرستان دخترانه ریحانه النبی (س) (متوسطه دوره اول) دبیرستان دخترانه ریحانه النبی (س) (متوسطه دوره دوم)